Vážený návštěvníku. Web Termogram.cz již nadále není udržován ani aktualizován. Pokud vás zajímá aktuální nabídka termokamera FLIR, navštivte náš nový web věnovaný této problematice: www.termokamery-flir.cz, případně slovenskou jazykovou mutaci www.termokamery-flir.sk Kompletní portfolio přístrojů společnosti W-Technika naleznete na eshopu www.w-technika.cz

Měření budov termokamerou - odborný stavební posudek

Jako jediní v oblasti termografie nabízíme spojení dvou služeb, které se s postupem praxe ukázaly být neoddělitelné:

Zatímco měření termokamerou je rychlý způsob, jak odhalit řadu stavebních závad, významem stavebního posudku je za pomocí počítačové simulace identifikovat konstrukční příčiny jednotlivých závad a návrhnout stavební úpravy, které povedou k jejich odstranění.

Měření budov termokamerou

Termokamera poskytuje informace o povrchové teplotě budovy v interiéru a exteriéru, na jejímž základě lze usuzovat na řadu vad a poruch stavební konstrukce. Jedná se například o:

 • bodové a lineární tepelné mosty,
 • tepelné mosty v místě předsazených kosntrukcí a stropů,
 • špatná izolace ostění a nadpraží,
 • promrzání od základové části objektu (špatné zaizolování soklové a základové části),
 • tepelné úniky přes krov,
 • úniky přes atiku u plochých střech,
 • vlkostní problémy (úniky vody, zátékání, kondenzace difundující (vzdušné, procházející) vlhkosti v konstrukci, uzavřená vlhkost),
 • špatná izolace podlahy (studená místa v podlaze),
 • netěstnosti v izolaci a průvany
 • apod.
Lineární tepelné mosty na termogramu
Lineární tepelná mosty v místech stropních konstrukcí.

Různé defekty u staveb
Různé defekty zachycené na termogramech: 1) lineární tepelné mosty v místech spárů, 2) tepelné mosty v místě předsazených konstrukcí, 3) špatně provedená izolace.

Technické detaily: Pro termovizní měření je použita moderní termokamera FLIR T335. Samotné termovizní měření probíhá dle pokynů normy ČSN 13187 a výstupem je protokol o měření. V protokolu o měření jsou výsledky hodnoceny podle příslušných stavebních norem, především dle ČSN ISO 14683 a ČSN 73 0540.

Odborný stavební posudek

Zatímco účelem protokolu o měření termokamerou je lokalizace a určení rozsahu jednotlivých závad, odborný posudek stanovuje příčiny a důsledky nalezených závad a navrhuje cenově a konstrukčně optimální způsob, jak je odstranit. Zjednodušeně můžeme říci, že v odborném posudku zjistíme, zda dochází ke kondenzaci vodní páry v konstrukci a zároveň ověříme, která místa mohou být problematická z tepelně vlhkostního hlediska.

Cílem posudku je tedy především:

 • odhalení tepelných mostů vlivem špatné skladby konstrukce,
 • výpočet rozložení relativní vlhkosti ve zdivu,
 • posouzení součinitele prostupu tepla,
 • rozložení teplot v konstrukci.

Podkladem pro stavební posudek jsou stavební výkresy a protokol o měření termokamerou. K posouzení problematických detailů stavebním inženýrem je použit simulační software KDATA Area 2010, který je určen pro účely pro komplexní hodnocení stavebních detailů (tepelných mostů) z hlediska dvourozměrného stacionárního vedení tepla a vodní páry.

Příklad výstupu ze simulačního SW AREA
Příklad výpočtu rozložení teplot v konstrukci, posouzení závažnosti tepelných mostů.

Workswell © 2013

Napište nám |  Zavřít